platformata

 

logo-fpbb3

ZagorkaBAFB-button-brewing

Сайтът е реализиран благодарение на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма Създаваме по-добро бъдеще.

Участие в Международна конференция в Истанбул

  PIC 0032
Тодорка Станкова, ръководител на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с проблеми в развитието/предимно с аутистичен синдром/, администриран от Гр. сдружение „Алтернатива 55” взе участие в Международна конференция „Заетост за хора с увреждания. Повишаване на осведомеността и възможностите за заетост”, проведена в Истанбул на 26-28 септември 2013.

Конференцията бе организирана от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хората с увреждания (EASPD), съвместно с Министерство на семейството и социалната политика, Турция; с участието на над 200 души от цял свят. Организатор за България бе Национален алианс за социална отговорност (НАСО) .

Основните теми, разисквания на конференцията с участието на лектори от Великобритания, Франция, Белгия, Турция и др. бяха насочени към предизвикателствата пред хората с увреждания да ползват правото си на работа-законови рамки; дискриминационни нагласи; липса на адекватни схеми за подкрепа; анализ на настоящата ситуация; перспективи. Представяне на градивните елементи на новата Декларация за заетост на EASPD.

 

Пресконференция и начало но обучителна програма

На 4 октомври, петък, 2013 г., от 13 часа, в конферентната зала „Бухчевата къща” ще се проведе пресконференция на Гражданско сдружение „Алтернатива 55”.

Ще бъде представен новият социален проект на сдружението „Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество " към Българо- швейцарска програма за сътрудничество.

От 14 часа в същата зала започва първият от поредица семинари по проекта, в които участват представители на общините Мъглиж, Гурково, Николаево и Опан.

Ще бъдат разгледани темите:

- Ментални проблеми в развитието на детето: същност, видове, ранни признаци, възможности за ранно диагностициране.

- Програмата за ранна интервенция като метод за ранно откриване на проблеми в развитието на детето и превенция на институционализирането.

Лектори:

- Д-р Рени Колева – педиатър и детски ендокринолог
- Деяна Нончева- психолог и говорен терапевт
- Алескандра Димитрова - психолог и специален педагог.

ПИЛОТНА ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕЦА С АУТИЗЪМ

Да бъдат здрави, радостни и да намерят много нови приятели-това пожелахме на децата, участници в съвместната ни програма с клубовете "Траяна" и "Августа" за рехабилитация чрез плуване, която бе тържествено открита на закрития общински басеин на 20.09.2013г., в присъствието на представители от общината, на двата клуба, родители и деца.


Водната терапия,  състояща се от активни и пасивни упражнения , води до постигане на много добри резултати при деца, особено с дефицити, но тя не е финансирана от държавата, затова се търсят алтернативни начини за прилагането й. Център „Алтернатива” повече от година работи по каузата за подкрепа на деца с аутизъм и други генерализирани разстройства в развитието, с подкрепата на Дарителската платформа на Фондация „Помощ за благотворителността в България”, благодарение и на дарение от Сдружение „ Клуб Бегач”.


Дванадесет деца, предимно с аутистичен синдром, ще вземат участие в курс по плуване до края на м. ноември, като занятията се провеждат 2 пъти седмично от треньори на двата клуба.


Децата получиха клубни карти и с радост очакват първите занятия, които започват на 23 септември.

Събитието бе отразено от Телевизия „Стара Загора”, Телевизия ”Загора”, ел.вестник „ Новината” и НБП.

РАБОТНА СРЕЩА В МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

По покана на Катедра „Социални дейности и спорт” на Медицински факултет към Тракийски университет, в работна среща на 20.09.13г. участваха Анастасия Василева, изп.директор на сдружението и Тодорка Станкова, ръководител на ЦСРИ ”Алтернатива”.

На срещата бяха обсъдени възможностите за провеждане на институционалния стаж на студентите от специалността “Социални дейности” към Медицински факултет през учебната 2013/2014 г. в различни социални институции, както и насоки за партньорство на тези институции с ВУЗ за усъвършенстване на социалните услуги за деца и възрастни и повишаване квалификацията на специалистите.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В заключителната международна конференция на проекта SESP (Обучение по стратегическо планиране за социални предприемачи), на 19.09.2013г., по покана на Агенция за регионално икономическо развитие–Стара Загора (АРИР) участва Анастасия Василева, изп.директор на ГС”Алтернатива55”

Проектът, в който АРИР е водеща организация, е реализиран съвместно с 6 европейски партньора от 5 държави, членуващи в Европейския съюз и с финансовата помощ на Европейската комисия, в рамките на програма «Леонардо да Винчи».

По време на конференцията бяха демонстрирани пилотни иновативни инструменти за обучение, насочени към социалните предприятия и споделени работещи модели на социално предприемачество от различни страни-членки на Европейския съюз, включително и България.