platformata

 

logo-fpbb3

ZagorkaBAFB-button-brewing

Сайтът е реализиран благодарение на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма Създаваме по-добро бъдеще.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МОДЕЛИ НА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ

На 13.09.2013 година, по покана на сдружение с нестопанска цел

«Свят без граници», Анастасия Василева, изп.директор на сдружение „Алтернатива 55”, взе участие в Конференция за проучване и популяризиране на модели за социално включване на уязвимите групи хора.

На конференцията бе представен проекта „Заедно можем повече- компетентност и модели за социално включване на уязвими етнически общности с фокус ромите”, финансиран по оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, който ще се реализира за период от 18 месеца от „Свят без граници”, в партньорство с „Тръсел Тръст”- Великобритания и Фондация «За социална промяна и включване».

Участниците в конференцията обсъдиха проблемите в реализирането и интегрирането на уязвимите групи деца, младежи и възрастни и насоките за проучване на добрия опит на английската и софийската организация, участващи в проекта.

Програма за социализация на децата

Известно е, че при децата с аутистичен синдром, каквито са преобладаващата част от децата посещаващи Център „Алтернатива”, едно от основните нарушения в развитието им са ограничените или липсващи умения за общуване. Затова социализирането на детето чрез формирането на повече знания за заобикалящата действителност и изграждането на умения за живот в общност с други хора е един от ключовите аспекти в работата на екипа ни за тяхното личностно, социално и емоционално развитие.

 Екипът на Център „Алтернатива„ провежда всяка година специализирана програма, насочена към обогатяване на знанията и разширяване на социалните умения на децата, чрез организиране на посещения на изложби, музеи, природни забележителности и създаване на възможности за нови социални контакти.

 След поредицата от срещи и посещения в Художествена гимназия-Казанлък, Спасителен център за защитени животни към фондация „Зелени балкани”, съвместни инициативи с деца от училища и Младежки общински съвет; излети на открито в парк „Методи Кусев”, Старозагорски минерални бани, езерото „Загорка” през летните месеци досега, за месец септември програмата включва:                 

1.Поредица от посещения на обекти на Регионален исторически музей:

-       05.09.2013 г. : IV-то експозиционно ниво в РИМ – Стара Загора , с изложба , проследяваща развитието на инструментите и технологиите през Новокаменната, Каменно – медната, Бронзовата и Античната епоха, както и последните достижения на човечеството през ХХ век.

-       12.09.2013 г. : музеен обект "Хилендарски метох" с изложба , посветена на 180 годишнината от откриването на първото светско училище.

-       19.09.2013 г. : Архитектурен комплекс „Музей на религиите”.

       2.Излет до Зоопарк Стара Загора .

           3.Арт-ателие съвместно с деца от ДДЛРГ „Незабравка”.

 

Екипът на Центъра оценя и благодари на всички институции и организации, които съдействат за развиване на подкрепяща среда към децата с аутистичен синдром!

Дарение от САЩ

darenie2Център "Алтернатива" повече от година провежда благотворителна кампания, за да набере средства за изграждане и обзавеждане на сензорна зала.

darenie1Сензорната зала е специално оборудвано помещение с аудио-визуални средства - различни водни кули с вода, сменяща цвета си; светли въртящи се топки или дискове, прожектиращи из цялата стая в различен цвят, оптични ефекти, звукови табла и много други неща, които наистина създават една вълшебна атмосфера. Обстановката в Сензорната зала е специално насочена към сетивните възприятия - тя създава условия за първичното стимулиране чрез светлина, звук, докосване и аромати.

Отскоро имаме нова придобивка - LED проектор и медицинска топка – дарени от името на Българската общност в Лексингтън, Кентъки, САЩ от Ивелина Найденова, на които сърдечно благодарим.

Нови проекти на ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „АЛТЕРНАТИВА 55"

Преди дни бе утвърден проектът Ремонт и модернизация на ЦСРИ Алтернатива - Стара Загора , с който Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” кандидатства по програмата на Фонд „Социална закрила„ към Агенцията за социално подпомагане на МТСП, за реализиране на проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги. Основната цел на проекта е да съдейства за подобряване на средата и създаване на устойчиви условия за предоставяне на социални услуги за деца в ЦСРИ ”Алтернатива” Стара Загора, чрез ремонт и модернизация на предоставената сграда за социални услуги; прогнозната стойност на ремонтните дейности е 16 хил.лева.

От началото на септември започва и работата по проект „Програма за водна терапия на деца с генерализирани разстройства в развитието”, подкрепен от Фондация „Помощ за благотворителността в България”. Деца от Център „Алтернатива„ ще бъдат включени в програма за водна рехабилитация и социализация, чрез обучение по плуване и подводна гимнастика в базата на спортните клубове „ Траяна„ и         „ Августа”, Стара Загора .

 

Нов социален проект ще реализира Гражданско сдружение „ Алтернатива 55”

На 1.08.2013 г. Гр.сдружение „Алтернатива 55” стартира нов проект „Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество" и е един от одобрените 21 проекта в социалната сфера от 168 кандидатури.

Напоследък и у нас, и в световен мащаб, се отбелязва значително нарастване на децата с увреждания или отклонения в развитието, засягащи преди всичко речта, комуникацията, социалните умения и водещи до сериозни проблеми в тяхното обучение, развитие и интегриранне. Като основна група могат да се посочат децата с генерализирани разстройства в развитието, включващи различни форми на аутизъм; хиперактивност с дефицит на вниманието /ХАДВ/ със или без умствена изостаналост.

Световната практика показва, че при всички тези групи деца, особено при аутистичното дете, ранната диагностика и рехабилитация имат решаващо значение за развитие на реч и социални контакти; за обучението, интегрирането и качеството на техния живот в бъдеще. За съжаление у нас има сериозни проблеми както с ранната диагностика, така и с терапията и рехабилитацията, в грижата на обществото към деца с описаните проблеми в развитието.

Целта на този този проект е да се създадат условия за работа по ранна интервенция на деца с посочените по-горе проблеми в развитието от малки селища на региона, където няма или не са достатъчно развити социлните услуги, за да се ограничи институционализацията, подкрепят семействата им и се подобри качеството на живот, чрез навременно диагностициране, терапия и рехабилитация на децата от подготвени специалисти.

Проектът ще включва следните основни дейности:

-       Подготовка на специалисти от малки селища на региона чрез обучение ( 3 специализирани семинара) и практикум да могат идентифицират, да насочват и подкрепят деца с проблеми в развитието към ранна диагностика и рехабилитация.

-       Подкрепа на родители за подобряване грижата за тези деца, чрез домашни посещения от екип специалисти на Център „Алтернатива” за оценка на потребностите на детето, насочване при необходимост към ранна диагностика и включване в подходяща рехабилитация и терапия.

-       Предоставяне на социални услуги от мултидисциплинарния екип на ЦСРИ „Алтернатива” на насочени от местните подготвени групи деца и родителите им.

-       Споделяне на добри практики и работа в мрежа, с привличане съдействието на местните власти, чрез издаване на електронен бюлетин със спациализирана информация, провеждане на областна практическа конференция, издаване на сборник материали.

Проектът е за 2 годишен период; приоритетно в програмата на проекта ще бъдат включени представители на общини от Старозагорска област, където няма развити социални услуги за деца /Гурково, Николаево, Мъглиж , Опан/, но се предвижда и информиране, обучения по заявка и споделяне на добри практики и с други общини от областта. Обща стойност на проекта е 49 657 CHF.

Проектът се реализира от екип на ЦСРИ „Алтернатива„, Стара Загора, включващ психолози и специални педагози с много добра специализирана подготовка и над 5 годишен опит за работа с деца с различни увреждания, предимно с аутизъм, ХАДВ, умствена изостаналост и др.