platformata

 

logo-fpbb3

ZagorkaBAFB-button-brewing

Сайтът е реализиран благодарение на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма Създаваме по-добро бъдеще.

Дарение от САЩ

darenie2Център "Алтернатива" повече от година провежда благотворителна кампания, за да набере средства за изграждане и обзавеждане на сензорна зала.

darenie1Сензорната зала е специално оборудвано помещение с аудио-визуални средства - различни водни кули с вода, сменяща цвета си; светли въртящи се топки или дискове, прожектиращи из цялата стая в различен цвят, оптични ефекти, звукови табла и много други неща, които наистина създават една вълшебна атмосфера. Обстановката в Сензорната зала е специално насочена към сетивните възприятия - тя създава условия за първичното стимулиране чрез светлина, звук, докосване и аромати.

Отскоро имаме нова придобивка - LED проектор и медицинска топка – дарени от името на Българската общност в Лексингтън, Кентъки, САЩ от Ивелина Найденова, на които сърдечно благодарим.

Нови проекти на ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „АЛТЕРНАТИВА 55"

Преди дни бе утвърден проектът Ремонт и модернизация на ЦСРИ Алтернатива - Стара Загора , с който Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” кандидатства по програмата на Фонд „Социална закрила„ към Агенцията за социално подпомагане на МТСП, за реализиране на проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги. Основната цел на проекта е да съдейства за подобряване на средата и създаване на устойчиви условия за предоставяне на социални услуги за деца в ЦСРИ ”Алтернатива” Стара Загора, чрез ремонт и модернизация на предоставената сграда за социални услуги; прогнозната стойност на ремонтните дейности е 16 хил.лева.

От началото на септември започва и работата по проект „Програма за водна терапия на деца с генерализирани разстройства в развитието”, подкрепен от Фондация „Помощ за благотворителността в България”. Деца от Център „Алтернатива„ ще бъдат включени в програма за водна рехабилитация и социализация, чрез обучение по плуване и подводна гимнастика в базата на спортните клубове „ Траяна„ и         „ Августа”, Стара Загора .

 

Нов социален проект ще реализира Гражданско сдружение „ Алтернатива 55”

На 1.08.2013 г. Гр.сдружение „Алтернатива 55” стартира нов проект „Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество" и е един от одобрените 21 проекта в социалната сфера от 168 кандидатури.

Напоследък и у нас, и в световен мащаб, се отбелязва значително нарастване на децата с увреждания или отклонения в развитието, засягащи преди всичко речта, комуникацията, социалните умения и водещи до сериозни проблеми в тяхното обучение, развитие и интегриранне. Като основна група могат да се посочат децата с генерализирани разстройства в развитието, включващи различни форми на аутизъм; хиперактивност с дефицит на вниманието /ХАДВ/ със или без умствена изостаналост.

Световната практика показва, че при всички тези групи деца, особено при аутистичното дете, ранната диагностика и рехабилитация имат решаващо значение за развитие на реч и социални контакти; за обучението, интегрирането и качеството на техния живот в бъдеще. За съжаление у нас има сериозни проблеми както с ранната диагностика, така и с терапията и рехабилитацията, в грижата на обществото към деца с описаните проблеми в развитието.

Целта на този този проект е да се създадат условия за работа по ранна интервенция на деца с посочените по-горе проблеми в развитието от малки селища на региона, където няма или не са достатъчно развити социлните услуги, за да се ограничи институционализацията, подкрепят семействата им и се подобри качеството на живот, чрез навременно диагностициране, терапия и рехабилитация на децата от подготвени специалисти.

Проектът ще включва следните основни дейности:

-       Подготовка на специалисти от малки селища на региона чрез обучение ( 3 специализирани семинара) и практикум да могат идентифицират, да насочват и подкрепят деца с проблеми в развитието към ранна диагностика и рехабилитация.

-       Подкрепа на родители за подобряване грижата за тези деца, чрез домашни посещения от екип специалисти на Център „Алтернатива” за оценка на потребностите на детето, насочване при необходимост към ранна диагностика и включване в подходяща рехабилитация и терапия.

-       Предоставяне на социални услуги от мултидисциплинарния екип на ЦСРИ „Алтернатива” на насочени от местните подготвени групи деца и родителите им.

-       Споделяне на добри практики и работа в мрежа, с привличане съдействието на местните власти, чрез издаване на електронен бюлетин със спациализирана информация, провеждане на областна практическа конференция, издаване на сборник материали.

Проектът е за 2 годишен период; приоритетно в програмата на проекта ще бъдат включени представители на общини от Старозагорска област, където няма развити социални услуги за деца /Гурково, Николаево, Мъглиж , Опан/, но се предвижда и информиране, обучения по заявка и споделяне на добри практики и с други общини от областта. Обща стойност на проекта е 49 657 CHF.

Проектът се реализира от екип на ЦСРИ „Алтернатива„, Стара Загора, включващ психолози и специални педагози с много добра специализирана подготовка и над 5 годишен опит за работа с деца с различни увреждания, предимно с аутизъм, ХАДВ, умствена изостаналост и др.


Лятна програма на ЦСРИ ”Алтернатива” за 2013 г.

Екипът на Център „Алтернатива” се стреми да организира разнообразни дейности , които да допринесат за разширяване на социалните контакти на децата, посещаващи Центъра- посещения на интересни природни и културни обекти; съвместни инициативи с деца от детски заведения, родители, специалисти.

 

Лятната програма за м.май - юли включва следните основни инициативи :

28 май

Среща с деца от МОС- засаждане на цветя в Центъра и съвместни спортни занимания.

 

29 юни

Среща и изработване на художествени предмети, заедно с деца и   екип на Гимназия по приложни изкуства и дизайн-Казанлък.

 

06 юли

Групова работа – арттерапия, с участието на екип от Нов български университет, изготвящ клип за Центъра.

 

13 юли

Спортен полуден в парк „Методи Кусев”.

 

20 юли

Спортен полуден на Старозагорски минерални бани.

 

30 юли

 

 

„Заедно можем повече”- съвместни художествени и спортни дейности с деца от МКППМН.

 

ПРЕСТОЯЩО

1 седм. август

Посещение на детски отдел в РБ”Захари Княжевски”.

2 седм.август

Спортен полуден в парк Самара.

3 седм. август

Изнесено ателие с деца от ДДЛРГ.

Каузата на ЦСРИ "Алтернатива" в подкрепа на деца с аутистичен синдром

Каузата на ЦСРИ "Алтернатива" в подкрепа на деца с аутистичен синдром