bg  en  

 

Продължителност:  24 месеца

Начало: 01.08.2013   Приключване: 30.08.2015 г. 

Цели:

Да спомогне за създаване на устойчиви условия за предоставяне на социални услуги в общността за деца с ментални проблеми и увреждания от малките селища на Старозагорска област.

Да  подкрепи  специалисти и родители в съвместните им усилия към ранна диагностика, рехабилитация и подобряване на социалната интеграция на децата с ментални проблеми в развитието.

Да допринесе за разширяване на капацитета на ЦСРИ ”Алтернатва”за  работа в мрежа с местна общност и НПО , с привличане съдействието на местните власти. 


Дейности:
1. Провеждане на  информационна кампания в селищата на областта за представяне на проекта.

2. Съдаване на  интердисциплинарни групи специалисти /ИДГ/ в малки селища на региона за партньорски дейности по ранна интервенция при деца с ментални проблеми.

3. Провеждане на  теоретични / три семинара / и практически обучения на членовете на ИДГ .

4. Съвместно идентифициране на деца с МП в развитието от малките селища на региона и насочване към Център „Алтернатива”.

5. Провеждане на безплатна, в рамките на проекта, индивидуална терапевтична програма с насочени към Центъра деца.

6. Консултиране и обучения за родителите за подобряване на родителските умения и привличавнето им като котерапевти; специализирана информация.

7. Издаване и популяризиране на Наръчник и периодичен електронен бюлетин.

8. Практическа конференция за споделяне на добри практики.

logo BgSwiss