КРЪГЛА МАСА „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ, ДИГНОСТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ДЕЦАТА С АУТИСТИЧЕН СИНДРОМ”.

  На 22 март стартира информационната кампания на Гражданско сдружение „Алтернатива 55”, посветена на световния ден за информираност за аутизма - 2 април. Началото бе поставено с организираната кръгла маса  на тема „Ранна интервенция, диагностика и рехабилитация при деца с проблеми от аутистичния спектър”.

 На срещата присъстваха 25 души-представители на местната власт и институции, Омбудстман, ВУЗ и НПО. Гости на събитието бяха Ани Андонова–директор на първия в страната Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, София и 2 представители на сдружение „Хоризонти”–Сливен, работещи с деца с аути-

konferenciq_ranna_intervenciq

стичен синдром.

 За симптомите при аутистичен синдром и възможностите за ранна диагностика говори д-р Рени Колева, педиатър.

 Програмата за ранна интервенция при деца с проблеми в развитието представи Александра Димитрова, психолог, преминала теоретично и практическо обучение по проект на Карин дом–Варна и провела работа по програмата в 10 семейства.

 За необходимостта от специализирана подготовка на педагогическите кадри за работа с деца със специални потребности говори гл.ас. Бояна Буюклиева от Тракийски университет и председател на „ПК по наука, образование, закрила и развитието на децата„ към Общински съвет-Стара Загора.

Заключителна конференция по проекта "Развиване на услугата ранна интервенция за деца със специални нужди в местните общности"

На 12,13 и 14 март 2012 г. във Варна  Фондация „Карин дом”  провежда Заключителна конференция по проекта „Развиване на услугата ранна интервенция за деца със специални нужди в местните общности”,  с финансовата подкрепа на Фондация „Лале” и Фондация „Оук”.

През първия ден ще бъде представен опита на 12 организации, работещи като партньори  по услугата ранна интервенция. Презентация от екипа на « Алтернатива 55» ще представи Мая Момчилова, психолог. По покана на сдружението на конференцията присъства и представител на отдел « Здравеопазване и социални дейности « към Община Стара Загора.

В рамките на конференцията ще бъде проведено и обучение на тема  „Групите за игра – допълваща услуга по програма Ранна интервенция”.

Приключва работата по подпроект «Ранна интервенция при деца с отклонения в развитието» .

  По проекта и с методиката на Карин дом-Варна, за периода юни 2011-февруари 2012 година са проведени:

- Домашни посещения: 47;

- Психологическо консултиране на родители: 10 семейства  с 22 консултации;

- Проведени терапевтични сесии с деца с отклонения в развитието:  33

- Проведени терапевтични сесии с родители: 5;

- Екип на Карин дом – Варна проведе 2 супервизии на 4 и 5 октомври 2011 г. в Стара Загора относно  организация на дейността на екипа по програмата за ранна интервенция и  по конкретни случаи, като бе дадена много добра оценка на екипа на ЦСРИ.

   В резултат на работата по подпроекта е постигнато следното:

1.Подобрени родителски умения за взамодействие със специалисти, подкрепящо и стимулиращо развитието на детето;

2.Повишен капацитет на ЦСРИ „Алтернатива„ за работа по ранна интервенция при деца със СОП- обучен екип, реализирана на практика пилотна програма: мултиплициране на опита от услугата Ранна интервенция в организацията.

3.Повишена обществена информираност и подкрепа към програмата „Ранна интервенция.

Работа по проект към Карин дом «Ранна интервенция при деца с отклонения в развитието» .

  На 4 октомври 2011 г.екип от 2 специалисти от Фондация „Карин дом„ – Варна , проведе супервизия на нашия екип, работещ по програмата „ Ранна интервенция „ .

 Дейностите са в рамките на подпроекта на сдружението към Програма на Фондацията „Развитие на услугата ранна интервенция за деца със специални нужди в местните общности”, финансирана от Фондация „Лале” и Фондация „Оук”.

 От май до края на септември 2011 г., 2 екипа специалисти на „ Алтернатива 55” са провели домашни посещения, направили оценка и препоръки във връзка с проблеми в развитието на децата в 9 семейства. Създадена е игротека и библиотека; проведени са срещи на група „От помощ към взаимопомощ”, ръководена от психолог.

ПРОГРАМА „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ" КЪМ ЦСРИ "АЛТЕРНАТИВА „

  Програмата за ранна интервенция към ЦСРИ „Алтернатива„ стартира през месец март 2011 г.

 Програмата на ЦСРИ е насочена към подкрепата на семейства с деца в най- ранна възраст (от раждането до 4-5 години), които са с проблеми в някоя от областите на развитие - познавателна, социална, емоционална, речева, физическа. Приоритетно се работи с деца, при които са налице данни за генерализирани разстройства в развитието.

 Програмата за ранна интервенция се провежда от подготвен екип специалисти: психолози, логопед, специален педагог и педиатър. Чрез провеждане на домашни посещения тя предоставя  чудесна възможност за решаване на проблемите заедно с родителите, защото се осъществява в дома на детето - мястото, където семейството и детето се чувстват най-удобно и екипът по ранна интервенция има възможност да види детето в неговата естествена среда.

Екипът оценя състоянието на детето с подходящи методи; предлага на родителите съобразени с възрастта и нивото на развитие на детето дейности, които родителите лесно могат да изпълняват в ежедневието - като хранене, сън, игра, взаимоотношения с братята и сестрите, жизнени умения и др.

 Част от програмата за ранна интервенция е родителската мрежа за подкрепа. В ЦСРИ се провеждат сбирки на родителска група „От помощ към взаимопомощ„, подпомагана от психолог-фамилен терапевт и обучения в Училище за родители. Целта на организираните срещи с родителите  е да се подмогне създаването на контакти помежду им; да се учат взаимно и да си помагат; както да бъдат насочени, при необходимост,  за ранна диагностика и рехабилитация на детето.

 На родителите се предоставя актуална информация – книжката  „Как се развива вашето дете„ , издание на Фондация Карин дом- Варна; библиотека в ЦСРИ с развиваще книжки; наръчници за родители; познавателни игри и др.

 Програмата се подкрепя финансово от:

-   Фондация „Карин дом„ , Варна ;

-  Програма „Създаваме по-добро бъдеще„  на „Загорка” АД и Обществен дарителски фонд – Стара Загора.