Лицензи, удостоверения

Лиценз от ДАЗД6  № 033/ 19.03.2011
„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца”.

Лиценз от ДАЗД № 0269/ 01.10.2007
„Социален асистент за деца„

Лиценз от ДАЗД № 0123/15.03.2006
„Център за социална интеграция на деца с умствена изостаналост, работа с родителите им”.

Лиценз от ДАЗД № 0123/15.03.2006
„Център за информиране, консултиране и подкрепа на деца /в риск или преживели насилие, трафик на хора, с отклоняващо се поведение/ и семействата им„

Удостоверение от АСП №1098/ 11.01.2006
„Социален асистент за възрастни”