outism3

Програми

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С ДЕЦА

 • Развитие на различни навици и жизнени умения, постигане на практическа и социална автономност.
 • Придружаване и подкрепа в процеса на обучение (групово и/или индивидуално).
 • Психологическа и говорно-речева рехабилитация и терапия.
 • Арт и трудотерапия.
 • Професионално ориентиране, подкрепа за формиране на трудови навици, съдействие за намиране на подходяща работа.
 • Организиране на свободното време, отдих и развлечение.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА РАЗШИРЕНОТО СЕМЕЙСТВО

 • Информиране
 • Консултиране от социален работник, психолог, специален педагог, юрист
 • Обучения
 • Група за самопомощ 
 • Ранна интервенция

 ПРОГРАМА ЗА РАБОТА В ОБЩНОСТТА

      1. Организиране и провеждане на информационни кампании по различни теми, свързани с децата с  увреждания.

      2. Изготвяне на информационни материали (дипляни, брошури по конкретни въпроси), насочени към широката общественост и/или професионалисти, работещи с деца.

      3. Организиране на събития, насочени към широката общественост или отделни професионални групи по конкретни теми, свързани със социалното включване на децата и младежите с увреждания: провеждане на работни срещи, дискусии.