outism3

За центъра

Гражданско сдружение "Алтернатива 55" е регистрирано от Старозагорски окръжен съд през 1999 г. и пререгистрирано по Закона за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза през 2001 г. Сдружението е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в Министерство на правосъдието за осъществяване на дейност в обществена полза.

Център "Алтернатива" е създаден през 2006 г., по програма за работа с деца със СОП, финансирана по проект от ЕС-програма ФАР. Сдружението е лицензирано в Държавна агенция за закрила на детето и регистрирано в Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги:

  • Център за социална рехабилитация и интеграция на деца

         - ДАЗД, Лиценз № 0633 / 19.03.2011;

         - АСП; Удостоверение № 337-06 / 09.05.2011 г.                         

  • Социален асистент за деца

          - ДАЗД, Лиценз №0269/ 01.10.2007 г.;

          - АСП, Удостоверение № 337- 02 /07.10.2009

  • Център за информиране, консултиране и подкрепа на деца в риск или пострадали от насилие (Лиценз 123/05.03.2006 г.; Удостоверение № 337- 03 / 07.10.2009 г.)
  • Център за социална интеграция на деца с умствена изостаналост и работа с родителите им (Лиценз 123/05.03.2006 г./; Удостоверение №33-04/07.10.2009г).

 

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Етичен кодекс на работещите с деца