ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 31 юли 2015 г./ петък/ , от 10 ч., в залата на БТА, ще бъде проведена

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект „Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми” на Гражданско сдружение „Алтернатива 55”

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария, чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество" към Българо- швейцарска програма за сътрудничество , в периода 01.08.2013 -31.07.2015 г.

Идеята за този проект е продиктувана от необходимостта да се създадат условия за работа по ранна интервенция на деца с менталин проблеми в развитието от малки селища на региона, където няма или не са достатъчно развити социлните услуги, за да се ограничи институционализацията, да се подкрепят семействата им и се подобри качеството на живот, чрез навременно диагностициране, терапия и рехабилитация на децата от подготвени специалисти.

По програмата за ранна интервенция по този проект бяха проведени следните дейности:

-   Специализирана подготовка на 25 специалисти от малки селища на региона / Гурково, Николаево, Мъглиж, Опан/ чрез обучения в 3 двудневни семинара и практикум в ЦСРИ »Алтернатива» за насочване на деца с проблеми в развитието към ранна диагностика и рехабилитация.

-   Подкрепа на родители, чрез домашни посещения от екип специалисти на Центъра, за оценка на потребностите на детето и насочване към диагностика и рехабилитация.

-   Предоставяне на безплатни социални услуги от мултидисциплинарния екип на ЦСРИ „Алтернатива” на над 40 насочени деца и родителите им- на място в селищата или в ЦСРИ.

-   Споделяне на добри практики и работа в мрежа, с привличане съдействието на местните власти, чрез електронен бюлетин, практическа конференция,.

-   Издаване на Наръчник от 2 части Грижа за деца с ментални проблеми и подкрепа на родителите.