bg  en  

    PIC 0045

     Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” отчете днес пред обществеността работата си по двегодишния проект „Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”, който бе реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария, чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество "

Целта на проекта бе да допринесе за разширяване и усъвършенстване на социалните услуги в общността за деца с ментални проблеми от малките селища на областта, да повиши капацитета на екипа ЦСРИ ”Алтернатива” в работата по ранна интервенция и да създаде по-добри възможности за интегрирането на децата с МП чрез работа в мрежа с участието на местна общност и НПО от малките селища и със съдействието на местните власти.

В рамките на проекта, който се реализира в над 10 селища на общините Мъглиж, Гурково, Николаево и Опан , бяха проведени следните основни дейности:

- Подготовка на специалисти от малки селища на региона за ранно откриване и насочване на деца с проблеми в развитието към диагностика и рехабилитация.

В проведените 6 семинара и практикум, екип от специалисти с опит в работата с деца с ментални проблеми представиха 20 теми, свързани с генерализирани разстройства в развитието /клинични прояви, ранно откриване, насочване към диагностика, терапия /; съвременните психолого- педагогически подходи за работа с деца с МП и родителите им; социални услуги за деца с увреждания; основни насоки за разработване и реализиране на социални проекти; партньорство, работа в мрежа; възможности за развитие на местни проекти и политики за интегрирането на деца с МП.

- Предоставяне на социални услуги-извършване в домашни условия оценка на

потребностите на детето и родителския капацитет за отглеждане на дете с увреждане, насочване към диагностика и рехабилитация и провеждане на индивидуална терапевтична работа с над 25 деца.

- Споделяне на добри практики и работа в мрежа, с привличане съдействието на

местните власти, чрез електронен бюлетин, практическа конференция, издаден сборник материали.

В рамките на проекта бе обявен конкурс за малки проектни предложения. Бяха разработени общо 6 предложения от участниците в Интердисциплнарните групи, обучени в рамките на проекта, а 3 проекта бяха реализирани.

На 25 май 2015 г., в конферентна зала на Областна администрация бе проведена регионална Практическа конференция «Социалните услуги за деца в малките селища - проблеми, предизвикателства, устойчиво развитие». Гости на конференцията бяха: Жак Гьортс, дългогодишен директор на фондация “ADO Icarus”-Белгия; Йорданка Стоянова- от Българо-швейцарската програма за сътрудничество; Георги Георгиев, председател на Националния алианс за социална отговорност, Мариана Кръстева- заместник областен управител. Участие в конференцията взеха над 60 представители на общински ръководства, социални служби, детски и учебни заведения, родители на деца с увреждания, представители на НПО. Европейските практикив предоставянето на социални услуги за хора с увреждания представи г-нЖак Гьортс, дългогодишен председател на Фондация "ADO Icarus", Белгия, експерт с много голям опит в социалната дейност за хора с увреждания. Като резултат от дискусията в Областна практическа конференция бе внесено предложение при разработване на Областна социална стратегия 2016-2020 г.за подобряване на социалните услуги в общността в малките селища на областта.

 

Със средства по проекта на „Алтернатива 55” бе разработен, издаден и популяризиран Наръчник „ Грижа за деца с ментални проблеми и подкрепа на родителите им

На електронната страница на сдружението http://www.alternative55.org /е публикуван, издаван на всеки 3 месеца, електронен бюлетин с информация относно дейности по проекта, актуални социални програми, обучения, възможности за финансиране на проекти. Бюлетинът ще продължи да предоставя актуална информация относно социалните услуги за деца и след приключване на проекта.

На 31 юли 2015 г./ петък/ , от 10 ч., в залата на БТА, ще бъде проведена

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект „Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми” на Гражданско сдружение „Алтернатива 55”

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария, чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество" към Българо- швейцарска програма за сътрудничество , в периода 01.08.2013 -31.07.2015 г.

Идеята за този проект е продиктувана от необходимостта да се създадат условия за работа по ранна интервенция на деца с менталин проблеми в развитието от малки селища на региона, където няма или не са достатъчно развити социлните услуги, за да се ограничи институционализацията, да се подкрепят семействата им и се подобри качеството на живот, чрез навременно диагностициране, терапия и рехабилитация на децата от подготвени специалисти.

По програмата за ранна интервенция по този проект бяха проведени следните дейности:

-   Специализирана подготовка на 25 специалисти от малки селища на региона / Гурково, Николаево, Мъглиж, Опан/ чрез обучения в 3 двудневни семинара и практикум в ЦСРИ »Алтернатива» за насочване на деца с проблеми в развитието към ранна диагностика и рехабилитация.

-   Подкрепа на родители, чрез домашни посещения от екип специалисти на Центъра, за оценка на потребностите на детето и насочване към диагностика и рехабилитация.

-   Предоставяне на безплатни социални услуги от мултидисциплинарния екип на ЦСРИ „Алтернатива” на над 40 насочени деца и родителите им- на място в селищата или в ЦСРИ.

-   Споделяне на добри практики и работа в мрежа, с привличане съдействието на местните власти, чрез електронен бюлетин, практическа конференция,.

-   Издаване на Наръчник от 2 части Грижа за деца с ментални проблеми и подкрепа на родителите.

 

Представител на Гражданско сдружение „Алтернатива 55”   взе участие в Националния ден на НПО, който се проведе на 19 юни 2015 г. в София.

Организаторът - Фондация „Работилница за граждански инициативи „ събра над 100 представители от над 70 граждански организации от цялата страна на традиционния Ден на неправителствените организации – „Технологии за добри каузи“. Ежегодното събитие има за цел да представи новите възможности, които технологиите предоставят за повишаване ефективността на гражданските организации, а организатори за седма поредна година са ФРГИ и Майкрософт България. Тази година пред представителите на НПО сектора бяха представени  Office 365 и Microsoft Excel.

По покана на организаторите за представяне на материали на НПО, сдружението представи разработения Наръчник „Грижа за деца с ментални проблеми и подкрепа на родителите им”, който бе издаден по проект Усъвършенстване на социалните услугите в общността по Ранна интервенция при деца с ментални проблеми”, реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария, чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество ".

ALIM5856 1

    Конференцията бе организирана в рамките на проект „Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”, финансиран от Конфедерация Швейцария, чрез Фонд „Развитие на гражданското общество”. Инициативата бе проведена в партньорство с областна администрация - Стара Загора, Национален алианс за социална отговорност, БИТСП- представител на Българо-швейцарската програма за развитие.

В конференцията взеха участие над 60 представители на местните власти, социални служби, здравни и образователни заведения, доставчици на социални услуги, родители на деца с увреждания.

Основните презентации представиха резултатите от проекта, идентифицираните проблеми и предложения за усъвършенстване на социалните услуги за деца в малките селища, в партньорство на всички отговорни институции и общността. На състоянието на социални услуги за деца в областта и приоритетните области, по които трябва да се работи в мрежа за устойчивото им развитие, бе посветена презентацията на Звезделина Шишкова, координатор проект "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище"- АСП за Старозагорска област.

Европейските практики в предоставянето на социални услуги за хора с увреждания представи г-н Жак Гьортс, дългогодишен председател на Фондация "ADO Icarus", Белгия, експерт с много голям опит в социалната дейност за хора с увреждания.

Реализираните в рамките на проекта на ГС „ Алтернатива 55” малки проекти, но с голям ефект в грижата за децата с увреждания представиха Рада Гоцкова, община Мъглиж, директор « Образование и социални дейности; Златина Инджова- Директор ОУ »Христо Ботев«, община – Опан и Гергана Цонева, Читалище ”Войвода Генчо Къргов – 1920” – Гурково. В проведената дискусия бяха откроени редица проблеми и предложения, които ще бъдат обобщени и представени на областна администрация при разработване на Областна стратегия за социални услуги 2016 - 2020 година. 

ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

«Социалните услуги за деца в малките селища

- проблеми , предизвикателства , устойчиво развитие»

конферентна зала Областна администрация- Стара Загора, 25 май 2015 г.

ПРОГРАМА

9.00-9.30 Регистрация на участниците

 

9.30- 10.00      Откриване   и приветствия

 

-   Анастасия Василева,председател на УС на Гражданско сдружение «Алтернатива 55»

-   Инж. Георги Ранов, областен управител Старозагорска област

-   Йорданка Стоянова, БИТСП- Българо-швейцарска програма за сътрудничество

-   Георги Георгиев,председател на Национален алианс за социална отговорност.

 

10.00- 10.30 Социалните услуги в малките селища ЗА деца с ментални проблеми–резултати , идентифицирани проблеми по проект„Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”.

-   Анастасия Василева, ръководител проект

-   Тодорка Станкова , ръководител мултидисциплинарен екип на ЦСРИ, реализирал проекта.

10.30- 11.00 Развитие на социалните услуги за деца в Старозагорска област, в съответствие с изискванията на Областната стратегия за развитие на социални услуги в региона- предизвикателства, приоритети, реализация „   .

 

КоординаториПроект "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище"- АСП за Старозагорска област-   Зведелина Шишкова и Борислав Иванов

11.00- 11.15      Кафе пауза
11.15 – 12.30 Социалните услуги за деца в малките селища- поглед в бъдещето

Европейски опит и добри практики

-   Жак Гьортс – Фондация "ADO Icarus", Белгия

-   Рада Гоцкова, директор « Образование и социални дейности « Община Мъглиж

-   Златина Инджова, Директор ОУ »Христо Ботев« , община -Опан

-   Гергана Цонева, Читалище ”Войвода Генчо Къргов – 1920” –Гурково

12.30 -13.30      Социалните услуги за деца в малките селища- поглед в бъдещето

ДИСКУСИЯ

-   Резултати от анкетно проучване за проблемите при предоставяне на социални услуги за деца и предложения към Областната социална стратегия

13.30- 14.00      Партньорски срещи ; отпътуване на участниците

 

 

logo BgSwiss