Регионална конференция за професионалното реалзиране на младежите с увреждания -22.11.2018г.

ЕЕЕЕЕ

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” реализира до края на 2018 тази година проект „Обществото –ЗА- интегрирането на деца с ментални проблеми в развитието „, Финансиран от ТЕЦ –КонтурГлобал –МИ-3, чрез Фондация ФПББ/B-Cause и съфинансиран от Община Стара Загора. Проектът е изпълняван в партньорство с НАСО и ММЦ –Стара Загора.

Една от основните дейности в този проект е обсъждане на проблемите и перспективите за включване в трудова заетост на младите хора с увреждания, като за целта на 22.11.2018г. в Стара Загора бе проведена Регионална практическа конференция по темата, под патронажа на ресорния заместник областен управител    г-жа Петя Чакърова, с участието на 50 специалисти в социалната сфера от областта и родители на деца с увреждания и издаване на Сборник с представените на конференцията доклади.

На конференцията с доклади по темата участваха експерти от следните организации: Национален алианс за социална отговорност (НАСО); Национален алианс на ресурсните учители; Асоциация „Аутизъм”,София; Международен младежки център(ММЦ)-Стара Загора; IT сдружението „ЗараЛаб”; СНЦ „Свят без граници”; Гражданско сдружение „Алтернатива 55”.

Представените 7 доклада и проведената дискусия сочат, че за съжаление много малък процент от хората с трайни увреждания са намерили и имат шанс да намерят своята реализация на пазара на труда.

Много важна част от конференцията бе споделянето на добри практики от Канада, Холандия, САЩ, Сърбия, Германия, България за ранно насочване към подходяща професия и включване пряко в трудови дейности на млади хора с увреждания.

Проведена супервизия в ЦСРИ ”Алтернатива”

                                            DSC01018    DSC01023

На 02.11.2018г. в ЦСРИ "Алтернатива" бе проведена външна супервизия и

обучение от супервизор/лектор Маргарита Сариева.

Разгледани бяха следните теми:

1. Насоки за работа с потребители с наличие на психопатология; разглеждане на случаи; особености в поведението, мотиви за извършване на определени действия.

2.Изготвяне на психологични статуси/характеристики. Провеждане на психологично изследване. Диференциално-диагностични случаи.

3.Установяване и извеждане на проблемните зони в работата на екипа, превенция на професионално изгаряне и подобряване на екипната работа, насоки  за решаване на налични конфликти, отработване на ситуации, обсъждане на проблеми, вертикални и хоризонтални отношения, качества на членовете на екипа и вграждането им в работа по оптимален начин; диференциране на ролите;

В хода на обучението бяха споделени идеи за справяне с определени трудности и предизвикателства в работата.

Работен семинар на тема „Младежката заетост – реалност и перспективи“ бе проведен на 12.09.2018 г. в Областна администрация, под патронажа на заместник областния управител Петя Чакърова

IMG 4528   IMG 4530

Семинарът е част от съвместен проект на сдружение „Свят без граници“ и Центъра за изследване на демокрацията. Една от целите му е подпомагане на достъпа и използването на мерките по програмата „Европейска гаранцията за младежта” от младежи от уязвими групи в България, Румъния и Унгария. „- програмата е отговор на младежката безработица в ЕС, причинена от кризата през 2008. Младежката безработица при младежи до 25 години за 2016 г. според Евростат е 18.7 % за ЕС и 17.2% за България, а процентът на младежи извън работа или обучение до 25 г. е 11.5 % за ЕС и 18.2% за България, съобщи Лилия Драгоева от Центъра за изследване на демокрацията.

На събитието присъстваха местният омбудсман Надежда Чакърова – Николова, председателят на ТПП Олег Стоилов, представители на държавни структури, образователни институции и бизнеса.

Като тревожни факти и в презентациите, и в дискусията, бяха констатирани ниската мотивираност на младите хора да работят; недостатъчната информираност за действащите програми, насочени към обучение в професия и предоставяне на работно място; неефективното сътрудничество между бизнеса и останалите заинтересовани страни в работата с младежта.

Заместник областният управител и Омбудсмана Н.Чакърова подчертаха и един тревожен факт - има програми за млади хора с физически увреждания, но все още почти нищо не е направено за младежи с ментални увреждания.

По покана на организаторите присъства А.Василева, председател на УС на ГС „Алтернатива 55”. През м.ноември 2018, по проект в партньорство с НАСО и Международен младежки център - Стара Загора, сдружението ще проведе Практическа конференция за споделяне на добри български и световни практики, подпомагащи ранното професионално ориентиране и насочване към подходящи професии на младежите с ментални увреждания.

Участие на ГС”Алтернатива 55” в международен социален проект ECI AGORA -„Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“- (01 януари 2018 г.-30 април 2020 г.)

     Проектът представлява иновативна пилотна инициатива, насочена към преодоляване на предизвикателствата при изпълнението на стратегии за ефективни услуги за ранна детска интервенция (РДИ) при деца с увреждания. В проекта участват седем международни организации:

-   Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания - EASPD (Белгия), водеща организация.

-   НАСО (България)

-   Eurlyaid (Люксембург)

-   Dizabnet (Румъния)

-   Национално сдружение на доставчиците на услуги за РДИ (Словакия)

-   Фондация Gezenguz (Унгария)

-   CSWU (Полша)

Основните дейности, включени в проекта са:

1.Изготвяне на сравнителен анализ. Ще бъдат проведени анкети с 2 вида анкетни карти – насочени към родители на деца със СОП и към експерти от услуги в социалния, здравния и образователния сектор. Резултатите от анкетните карти ще бъдат включени в сравнителен анализ, част от който ще представлява и проучване на националното законодателство, свързано с ранната детска интервенция.

 2.Разработване на инструментариум за прилагане на методите за ранна детска интервенция. На основание на събрани добри практики от всеки един от партньорите по проекта, с участието на всички партньори ще бъде изготвен инструментариум с Наръчник, подкрепящ работта за създаването и устойчивото развитие на достъпни услуги за РДИ, подкрепящи децата със специални потребности и техните семейства.

 3.Изпълнение на пилотни проекти. След провеждане на обучения с всички участващи в проекта организации, всяка държава чрез 3 доставчици на услуги, представляващи различни структури-публични/частни/малки/големи доставчици на услуги ще организира провеждане на пилотни проекти по Ранна детска интервенция.

 4.Създаване на мрежа за подкрепа (отговорна организация:НАСО, България)

Приключи Европейска конференция -"Социалната икономика като ефективен модел за социално включване".

027A5359 opt

При изключителен интерес над 400 участници от България и всички страни на Европа работиха заедно в рамките на Европейската конференция и съпътстващите я събития през дните от 13 до 16 ти юни 2018 във к. к. Златни пясъци, край Варна.

Конференцията бе открита от ръководителите на най-високо ниво на организаторите от България и Европа- с обръщение към гостите и участниците в конференцията председателят на организацията домакин НАСО и член на борда на EASPD Георги Георгиев.

Пръв от гостите говори г-н Джеймс Кроу, Президентът на EASPD -организацията, основен организатор на конференцията. Той представи същността и дейността на EASPD по темата на социалната икономика. Давайки висока оценка на работата на EASPD с НАСО, той изрази увереност, че с провеждането на конференцията в България ще допринесе за успешното развитие на социалната икономика и цялостното развитие на България.

Министърът на труда и социалната политика, г-н Бисер Петков обосновавайки значимостта на темата и подкрепата, която реализира Министерство на труда и социалната политика и Правителството на Република България, благодари за активна работа на всички участници по подготовката на проект за закон за социална и солидарна икономика. В словото си министър Бисер Петков даде висока оценка на мястото на конференцията в рамките на българското председателство на Съвета на Европа.

На форума имаше изложение с продукти на социални предприятия от България и други европейски държави.

Подкатегории