Проведена супервизия в ЦСРИ ”Алтернатива”

                                            DSC01018    DSC01023

На 02.11.2018г. в ЦСРИ "Алтернатива" бе проведена външна супервизия и

обучение от супервизор/лектор Маргарита Сариева.

Разгледани бяха следните теми:

1. Насоки за работа с потребители с наличие на психопатология; разглеждане на случаи; особености в поведението, мотиви за извършване на определени действия.

2.Изготвяне на психологични статуси/характеристики. Провеждане на психологично изследване. Диференциално-диагностични случаи.

3.Установяване и извеждане на проблемните зони в работата на екипа, превенция на професионално изгаряне и подобряване на екипната работа, насоки  за решаване на налични конфликти, отработване на ситуации, обсъждане на проблеми, вертикални и хоризонтални отношения, качества на членовете на екипа и вграждането им в работа по оптимален начин; диференциране на ролите;

В хода на обучението бяха споделени идеи за справяне с определени трудности и предизвикателства в работата.

Работен семинар на тема „Младежката заетост – реалност и перспективи“ бе проведен на 12.09.2018 г. в Областна администрация, под патронажа на заместник областния управител Петя Чакърова

IMG 4528   IMG 4530

Семинарът е част от съвместен проект на сдружение „Свят без граници“ и Центъра за изследване на демокрацията. Една от целите му е подпомагане на достъпа и използването на мерките по програмата „Европейска гаранцията за младежта” от младежи от уязвими групи в България, Румъния и Унгария. „- програмата е отговор на младежката безработица в ЕС, причинена от кризата през 2008. Младежката безработица при младежи до 25 години за 2016 г. според Евростат е 18.7 % за ЕС и 17.2% за България, а процентът на младежи извън работа или обучение до 25 г. е 11.5 % за ЕС и 18.2% за България, съобщи Лилия Драгоева от Центъра за изследване на демокрацията.

На събитието присъстваха местният омбудсман Надежда Чакърова – Николова, председателят на ТПП Олег Стоилов, представители на държавни структури, образователни институции и бизнеса.

Като тревожни факти и в презентациите, и в дискусията, бяха констатирани ниската мотивираност на младите хора да работят; недостатъчната информираност за действащите програми, насочени към обучение в професия и предоставяне на работно място; неефективното сътрудничество между бизнеса и останалите заинтересовани страни в работата с младежта.

Заместник областният управител и Омбудсмана Н.Чакърова подчертаха и един тревожен факт - има програми за млади хора с физически увреждания, но все още почти нищо не е направено за младежи с ментални увреждания.

По покана на организаторите присъства А.Василева, председател на УС на ГС „Алтернатива 55”. През м.ноември 2018, по проект в партньорство с НАСО и Международен младежки център - Стара Загора, сдружението ще проведе Практическа конференция за споделяне на добри български и световни практики, подпомагащи ранното професионално ориентиране и насочване към подходящи професии на младежите с ментални увреждания.

Участие на ГС”Алтернатива 55” в международен социален проект ECI AGORA -„Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“- (01 януари 2018 г.-30 април 2020 г.)

     Проектът представлява иновативна пилотна инициатива, насочена към преодоляване на предизвикателствата при изпълнението на стратегии за ефективни услуги за ранна детска интервенция (РДИ) при деца с увреждания. В проекта участват седем международни организации:

-   Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания - EASPD (Белгия), водеща организация.

-   НАСО (България)

-   Eurlyaid (Люксембург)

-   Dizabnet (Румъния)

-   Национално сдружение на доставчиците на услуги за РДИ (Словакия)

-   Фондация Gezenguz (Унгария)

-   CSWU (Полша)

Основните дейности, включени в проекта са:

1.Изготвяне на сравнителен анализ. Ще бъдат проведени анкети с 2 вида анкетни карти – насочени към родители на деца със СОП и към експерти от услуги в социалния, здравния и образователния сектор. Резултатите от анкетните карти ще бъдат включени в сравнителен анализ, част от който ще представлява и проучване на националното законодателство, свързано с ранната детска интервенция.

 2.Разработване на инструментариум за прилагане на методите за ранна детска интервенция. На основание на събрани добри практики от всеки един от партньорите по проекта, с участието на всички партньори ще бъде изготвен инструментариум с Наръчник, подкрепящ работта за създаването и устойчивото развитие на достъпни услуги за РДИ, подкрепящи децата със специални потребности и техните семейства.

 3.Изпълнение на пилотни проекти. След провеждане на обучения с всички участващи в проекта организации, всяка държава чрез 3 доставчици на услуги, представляващи различни структури-публични/частни/малки/големи доставчици на услуги ще организира провеждане на пилотни проекти по Ранна детска интервенция.

 4.Създаване на мрежа за подкрепа (отговорна организация:НАСО, България)

Приключи Европейска конференция -"Социалната икономика като ефективен модел за социално включване".

027A5359 opt

При изключителен интерес над 400 участници от България и всички страни на Европа работиха заедно в рамките на Европейската конференция и съпътстващите я събития през дните от 13 до 16 ти юни 2018 във к. к. Златни пясъци, край Варна.

Конференцията бе открита от ръководителите на най-високо ниво на организаторите от България и Европа- с обръщение към гостите и участниците в конференцията председателят на организацията домакин НАСО и член на борда на EASPD Георги Георгиев.

Пръв от гостите говори г-н Джеймс Кроу, Президентът на EASPD -организацията, основен организатор на конференцията. Той представи същността и дейността на EASPD по темата на социалната икономика. Давайки висока оценка на работата на EASPD с НАСО, той изрази увереност, че с провеждането на конференцията в България ще допринесе за успешното развитие на социалната икономика и цялостното развитие на България.

Министърът на труда и социалната политика, г-н Бисер Петков обосновавайки значимостта на темата и подкрепата, която реализира Министерство на труда и социалната политика и Правителството на Република България, благодари за активна работа на всички участници по подготовката на проект за закон за социална и солидарна икономика. В словото си министър Бисер Петков даде висока оценка на мястото на конференцията в рамките на българското председателство на Съвета на Европа.

На форума имаше изложение с продукти на социални предприятия от България и други европейски държави.

Куклен театър за децата от Център „Алтернатива” по случай 1 юни

 

DSC00994  DSC00997  DSC01003

    

      Екипа на Център за социална рехабилитация и интеграция „Алтернатива” съвместно със Сдружение „Пътуващите книги„ организираха незабравими моменти на децата от Центъра по случай 1 юни - Междонародния ден на детето. Децата от Читалня за деца към Сдружение „Пътуващите книги” зарадваха децата с весела пиеска с кукли по приказка. На празника бяха поканени родители и децата от Център „Алтернатива“. Всички деца получиха подаръци и атрактивни фигурки изработени от балони, с които се забавляваха.

Подкатегории